תפרושת החקלאות בישראל

תפרושת החקלאות בישראל

תצוגה לפי נפות מתוך נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
הוכן לספר לימוד בגאוגרפיה

6_חקלאות